Z życia dzielnicy

czwartek, 10 maja 2018 00:00

XLI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

XLI Sesję zdominowała problematyka oświatowa. Pierwszą uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy przyjęto jednogłośnie. Radni podjęli ją w przeddzień Sesji Rady Warszawy z przekonaniem, że przyspieszy ona realizację ważnej inwestycji szkolnej.

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.:
„Wnioskuje się o zwiększenie nakładów na realizację zadania "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German" o łączną kwotę 23.950.230 zł. Środki te proponujemy ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujących latach: w roku 2019 – 4 mln zł. I w roku 2020 – 19 950 230 zł. Zespół Koordynujący zaakceptował ogólny koszt realizacji zadania do wysokości 48 700 000 zł. Wprowadzenie zmian do WPF na Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2018 r. pozwoli uruchomić procedurę przetargową jeszcze w maju br. W przeciwnym razie realizacja bardzo potrzebnej inwestycji oświatowej będzie znacząco opóźniona”.

Podjęciu uchwały towarzyszyła ciekawa dyskusja, w której radni podnieśli wiele kwestii związanych z planowaniem i realizacją inwestycji oświatowych.

Kolejne trzy uchwały mają treść jednobrzmiącą. Dotyczą one wystąpienia do Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia szkół podstawowych - SP 267, SP 68 oraz SP 92 - poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. W uzasadnieniu uchwały czytamy:
„Ze względu na wyż demograficzny stopniowo obejmujący szkoły podstawowe należy spodziewać się dalszego wzrostu ogólnej liczby oddziałów w najbliższych latach, tym bardziej, że Dzielnica Żoliborz należy do dzielnic rozbudowujących się. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych w wymienionych szkołach jest związane z koniecznością zapewnienia możliwości realizacji obowiązku szkolnego dzieciom z obwodu szkoły.

Dwa samodzielne gimnazja zostały przekształcane w 8-letnie szkoły podstawowe z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi z możliwością rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

  1. Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. „Rudy” przy al.  Wojska Polskiego 1A – w Szkołę Podstawową nr 392,
  2. Gimnazjum nr 56 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” przy ul. Filareckiej 2 – w Szkołę Podstawową nr 391.

Dzieciom 6 letnim zostaną zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych powstałych z przekształconych gimnazjów (SP 391, SP 392) w Szkole Podstawowej nr 65 oraz w przedszkolach”.

Ostatnia w kolejności uchwała dotyczyła przyspieszenia prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada. Uchwała ma bezpośredni związek z nagłośnioną ostatnio przez środki masowego przekazu sprawą inwestycji Instytutu Ochrony Środowiska zlokalizowaną w Parku Kaskada. Jej intencja jest jednoznacznie zdefiniowana w tytule. W efekcie rozmów podjętych przez dzielnicę z IOŚ, który ma prawomocne pozwolenie na budowę, inwestor zaproponował roczną zwłokę w rozpoczęciu inwestycji. Byłby to czas na, jak czytamy w uchwale, „wydzielenie z istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia ul. J. Słowackiego działki przy ul. Kolektorskiej 4 (jednostka terenowa UN1) i objęcie jej odrębnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”. Pozwoli to podjąć Instytutowi inwestycję przy ograniczeniu jej wysokości wedle parametrów określonych w nowym planie, przy zachowaniu planowanej dotychczas kubatury.

Nie jest to propozycja nowa, stanowi ona powtórzenie postulatów formułowanych przed laty. Tu cytat z uzasadnienia: „Rada Dzielnicy Żoliborz już 7 lat temu widziała potrzebę aktualizacji ustaleń istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia ul. Słowackiego dla działki przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie. Na X Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w dniu 6 lipca 2011 r. podjęto Stanowisko, w którym zwrócono się do Prezydenta m.st. Warszawy o wszczęcie procedury planistycznej, mającej na celu aktualizację mpzp otoczenia ul. Juliusza Słowackiego. Prośbę ponowiono 18 października 2011 r. w Stanowisku, podjętym na XII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w sprawie wsparcia starań Instytutu Ochrony Środowiska związanych z jego modernizacją, poprzez wydzielenie z istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia ul. J. Słowackiego działki przy ul. Kolektorskiej 4 (jednostka terenowa UN1) i objęcie jej odrębnym mpzp.”

 

 

 

piątek, 20 kwietnia 2018 00:00

Plan Żoliborza Południowego uchwalony.

Trzeba było 14 lat, by Rada Warszawy powiedziała tak równoznaczne z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego. W czasie tego okresu obszar, o którym mówimy, kilkakrotnie stawał się tematem zaprzątającym szczególną uwagę mediów lokalnych. Działo się tak nie bez powodów. Ale w obliczu podjętej w dniu wczorajszym (19 kwietnia, czwartek) uchwały, nie będziemy do tego wracać. Dokument liczy 69 stron. Załącznik zatytułowany Rozstrzygnięcie Rady m.st. Warszawy o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu mpzp terenu Żoliborza Południowego w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu liczy 270 stron. Omówiono w nim 469 uwag. Są do tego jeszcze dwa uzasadnienia – Rady Warszawy i Rady Żoliborza, opinia Skarbnika i Uchwała Rady Dzielnicy Żoliborz. Przebicie się przez tę mnogość informacji opatrzonych często profesjonalnych żargonem, trudno przyswajalnym przez nie nawykłe ucho, przekracza możliwości zwykłego śmiertelnika. Poprosiliśmy zatem o krótki komentarz Grzegorza Hlebowicza, zastępcę burmistrza Żoliborza, który z racji przypisanych mu zadań reprezentował dzielnicę na sesji Rady Warszawy.

piątek, 20 kwietnia 2018 00:00

Uwaga! W weekend prace na ul. Krasińskiego

Drogowcy będą pracowali na ul. Krasińskiego i na odcinku od ul. Broniewskiego do Elbląskiej ulica będzie zamknięta dla ruchu.

Czwartkowa Komisja Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy, wbrew oczekiwaniu mieszkańców, po raz kolejny nie zajęła się planem zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego. Mieszkańcy, którzy licznie przybyli na posiedzenie Komisji, bezskutecznie apelowali do radnych o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji dotyczącej zaopiniowania planu. Przewodniczący Komisji argumentował, że nie ma zwyczaju wprowadzania pod obrady dodatkowych tematów bez poinformowania o nich władz miasta. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad więc został odrzucony stosunkiem głosów 6 do 7 przy jednym głosie wstrzymującym się.

– Dziękujemy Wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. To dla mnie wielki zaszczyt poznać Was dzisiaj. Dziękuję również nauczycielom i rodzicom, że wspierają Was w rozwijaniu pasji i zainteresowań – powiedziała minister Anna Zalewska zwracając się do wyróżnionych uczniów.