Z życia dzielnicy

Ponad miesiąc od wyborów samorządowych radni Żoliborza wybrali Zarząd Dzielnicy. Miało to miejsce na II Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz. Dzięki temu zakończony został przedłużający się okres interregnum.

13 grudnia odbyła się II. Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w trakcie której żoliborscy Radni dokonali wyboru Zarządu.

Obrady wznowionej sesji rozpoczęły się od wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej. W jej skład weszli: Łukasz Porębski jako przewodniczący oraz Wiktor Jasionowski i Mateusz Kowalski. Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, Dariusz Kołodziejek, zgłosił kandydaturę Piotra Wertensteina-Żuławskiego. Innych kandydatur nie było. Dyskusja nad tą kandydaturą ograniczyła się do wymiany zdań między radnym Grzegorzem Hlebowiczem a kandydatem. Pojawił się w niej najgorętszy temat minionej kadencji – oświata. Była to zarazem zapowiedź temperatury dyskursu w rozpoczynającej się kadencji.

I Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zakończona - wybrano Prezydium Rady

Przewodniczący Rady
Piotr Wertenstein-Żuławski (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

Wiceprzewodnicząca Rady
Jolanta Zjawińska (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska),

Wiceprzewodnicząca Rady
Izabela Rychter (KWW Miasto Jest Nasze - Koalicja Dla Żoliborza)

Wiceprzewodniczący Rady
Robert Rogala  (KW Prawo i Sprawiedliwość)

W wyniku tajnego głosowania kandydat na przewodniczącego uzyskał 15 głosów poparcia. Sześciu radnych oddało głos przeciw. Wstrzymujących się od głosu nie było. Piotr Wertenstein-Żuławski jest radnym Żoliborza nieprzerwanie od 1998 roku. Zaczynał jako student na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był już przewodniczącym Rady Dzielnicy. Pracuje w renomowanej kancelarii adwokackiej.

Nowy przewodniczący objął przewodnictwo obrad sesji. Zaproponował, by procedurę wyboru wiceprzewodniczących rady poprzedzić podjęciem uchwały ustalającej ich liczbę na trzech. Kandydatów zgłaszali przewodniczący klubów radnych. W głosowaniu tajnym uzyskali oni następującą liczbę głosów za: Izabela Rychter – 21, Robert Rogala – 20 oraz Jolanta Zjawińska – 14.

Izabela Rychter - Koalicja dla Żoliborza - jest radną drugą kadencję. W wyborach samorządowych uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich radnych dzielnicowych w Warszawie. 

Robert Rogala – PiS – jest radnym Żoliborza od 2002 roku. Był już wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy.

Jolanta Zjawińska – Koalicja Obywatelska – jest radną po raz pierwszy. 

Na tym obrady się zakończyły. Przewodniczący zapowiedział zwołanie następnej sesji 13 grudnia 2018, godz. 17.00. Jej główny cel, to wybór Zarządu Dzielnicy.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY! z życzeniami owocnej współpracy dla dobra Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

We wtorek 20 listopada radni wznowili obrady przerwanej 13 listopada sesji inauguracyjnej. W czasie jej trwania wybrali komisję skrutacyjną. Po tym wyborze sesja została powtórnie przerwana na wniosek zgłoszony przez radnego Dariusza Kołodziejka (Koalicja Obywatelska) w imieniu grupy radnych. Obrady zostaną wznowione 5 grudnia.

 

Rota przyrzeczenia:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Przyrzekam bądź Przyrzekam, tak mi dopomóż Bóg