pl en de fr

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Naczelnik Wydziału: Alicja Tyc
Tel.: 22 443 90 20
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Tel.: 22 443 90 22, 22 443 90 22, 22 443 90 15, 22 443 90 18, 22 443 90 16, 22 443 90 22, 22 443 90 21, 22 443 90 19
Fax: 22 207 14 16
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: zobacz stronę Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nie posiadających osobowości prawnej, położnych na terenie Dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, polegających na:
  • prowadzeniu tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz wyposażania ich w majątek,
  • nadzorze nad tymi jednostkami, a w szczególności:
   • zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
   • rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności tych jednostek,
   • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.);
 3. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania:
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV /AIDS,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 4. opracowanie i realizacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;
 5. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 6. prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o osobach uprawnionych do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.);
 7. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.);
 8. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008-2011 w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 9. przekazywanie danych do biura informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 10. wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka województwa na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
 11. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 12. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach;
 13. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 14. inne działania, mające na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza