pl en de fr

Wydział Nieruchomości

Naczelnik Wydziału: Krzysztof Dejnarowicz
Tel.: 22 443 89 10
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
tel. 22 443 88 81
www. zobacz stronę Telefony kontaktowe:
 • opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zmiany użytkowników: 22 443 89 11, 22 443 89 12
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 22 443 89 16
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i zmiana stawek procentowych opłaty: 22 443 89 14
 • bonifikaty od opłat rocznych oraz rozliczenia Spółdzielni Mieszkaniowych: 22 443 89 15
 • dzierżawy gruntów: 22 443 88 82, 22 443 88 86
 • inwestycje liniowe: 22 443 89 17
 • regulacja stanów prawnych (osoby prawne i ROD), zgody właścicielskie: 22 443 88 85
 • regulacja stanów prawnych (osoby fizyczne – przyłączenia, komunalizacja, drogi): 22 443 88 99
 • sprzedaż nieruchomości, zmiany umów użytkowania wieczystego: 22 443 88 84
Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności:
 1. określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami  oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 81 wymienionej ustawy,
 2. ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 3. udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 5. zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia Wydziałowi, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 6. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat,
 7. wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali,
 8. udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w zakresie przekazanych spraw,
 9. wyrażanie zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla nieruchomości m.st. Warszawy,
 10. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego,
 11. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy,
 12. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy,
 13. prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy,
 14. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego,
 15. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego w trybie art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 16. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na wniosek użytkowników wieczystych,
 17. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego,
 18. przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 19. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy,
 20. obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez dzielnice, 
 21. prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej,
 22. naliczanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem:
  –  służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
  –  położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
  – pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym,
 23. przygotowywanie projektów: decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień w postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy położonych na terenie dzielnicy w sprawach:
  a)       ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a także innych dzielnicowych jednostek organizacyjnych,
  b)       zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy,
  c)       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 24. przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy oraz  podejmowanie wszelkich czynności, w tym przygotowywanie projektów postanowień i zaświadczeń,
 25. regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 26. prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności poprzez zbycie udziału m.st. Warszawy w nieruchomości zabudowanej,
 27. regulacja praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 28. dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynikającej z zapisów art. 204 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 29. prowadzenie postępowań o zasiedzenia pod drogi gminne,
 30. prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie art. 101-108 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 31. prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu, w tym wydzierżawianie nieruchomości przekazanych zarządzeniami Prezydenta w zarząd i administrowanie dzielnicom,
 32. zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzenia imprez gastronomiczno- plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta,
 33. prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy,
 34. regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych,
 35. regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
 36. przygotowywanie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz w trybie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 37. prowadzenie spraw w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie dróg gminnych,
 38. opiniowanie wykonania lub nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie,
 39. prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy,
 40. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części,
 41. przygotowywanie i składanie wniosków o urządzenie księgi wieczystej na rzecz m.st. Warszawy, ujawnianie nabytych praw w tych księgach, składanie wniosków o sprostowanie i aktualizację księgi wieczystej,
 42. wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń,
 43. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń,
 44. przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń,
 45. udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy i będących we władaniu m.st. Warszawy w zakresie przekazanych spraw,
 46. występowanie o podział geodezyjny nieruchomości po uzyskaniu zgody właścicielskiej Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa,
 47. udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy,
 48. prowadzenie zbiorów akt nieruchomości, w tym również teczek akt własnościowych.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza