pl en de fr

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Naczelnik Wydziału: Anna Kornacka
Tel.: 22 443 90 56
Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
Tel.: 22 443 90 72; 22 443 90 56
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: zobacz stronę Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
  1. prowadzenie bezpośredniej obsługi przedsiębiorców w zakresie przyjmowania i wydawania wniosków, dokumentów i innej korespondencji w sprawach z zakresu właściwości Wydziału, w tym: udostępnianie przedsiębiorcom odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów oraz udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywanych spraw
 2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 4. przygotowywanie projektów zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;
 5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.);
 7. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 8. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w zakresie:
  1.  zaszeregowania i odmowy zaszeregowania pól biwakowych,
  2. odmowy wpisu obiektu do ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  3. wykreślenia obiektu z ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  4. nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich; 
 9. kontrola legalności zajmowania terenów miejskich i pasów drogowych dróg publicznych przez osoby prowadzące handel obwoźny, a także podejmowanie działań zmierzających do likwidacji handlu obwoźnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 10. kontrola przestrzegania przez osoby prowadzące handel obwoźny umów zawartych z zarządcami terenów miejskich oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wydanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne Urzędu wykonujące funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych;
 11. kontrola prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel;
 12. kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej;
 13. prowadzenie spraw związanych z handlem obwoźnym oraz targowiskami i halami targowymi w zakresie powierzonym Dzielnicy;
 14. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), w tym:
  1. przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
  2. kontrola prawidłowości opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  4. przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczeń,
  5. udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6. przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych, dotyczących obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  7. przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w tym zakresie,
  8. monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w dzielnicy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  9. przekazywanie do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego wniosków przedsiębiorców o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 15. przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej dzielnicy i monitorowanie jego realizacji;
 16. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 17. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 18. przekazywanie do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 19. (uchylony);
 20. przekazywanie, na wniosek Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy;
 21. opracowywanie analiz i sprawozdań z zakresu działalności Wydziału;
 22. udostępnianie informacji publicznej;
 23. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski z zakresu działalności Wydziału.

Przydatne linki

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza