pl en de fr

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 2.10.2018r. trwa procedura wyjaśniająca w sprawie zarówno incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu "Archipelag Skarbów", jak i szerzej, tj. co do zakresu tego programu i sposobu jego realizacji przez wykonawcę.

W związku z incydentem, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów”, czyli udostępnieniem z własnej inicjatywy przez wykonawcę ww. programu pojedynczego egzemplarza książki „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” Jean-Benoit Castermana, a także w odniesieniu do publikacji medialnych poruszających ten temat, Zarząd Dzielnicy Żoliborz, stojąc zdecydowanie na stanowisku, że w placówkach oświatowych powinno się unikać indoktrynacji oraz promowania jakichkolwiek skrajnych postaw – oświadcza co następuje:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podjął w trybie natychmiastowym działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu „Archipelag Skarbów” przez jego wykonawcę. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe ustalenia poczynione w tej sprawie.

Program „Archipelag Skarbów”, rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – został zakupiony na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Ze szczegółami programu, który znajduje się w bazie programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, można zapoznać się m. in. na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/archipelag-skarbow,12

Celem programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów młodzieży. Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących, m.in. więzi z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi jednostkami z otoczenia młodzieży.

Przed przystąpieniem do realizacji programu „Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej Nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczestniczących w programie z jego wykonawcą, na którym przekazane zostały szczegółowe informacje o treści warsztatów.
W spotkaniu tym uczestniczyli również nauczyciele i pedagog szkolny.

Podczas warsztatów programowych (w dniach 24 i 25 września) dzieci otrzymywały od prowadzącego program „Archipelag Skarbów” drobne upominki. Wśród nich znajdował się udostępniony przez prowadzącego jeden egzemplarz książki „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” Jean-Benoit Castermana. Należy podkreślić, że książka ta nie jest podręcznikiem, na podstawie którego jest realizowany program. Był to jedyny egzemplarz książki, przygotowany przez wykonawcę programu z jego własnej inicjatywy jako upominek.

W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, podzielając przy tym stanowisko Pani Katarzyny Pieńkowskiej, naczelnika wydziału prasowego Urzędu m.st. Warszawy, które podkreśla obowiązek szkoły w zakresie akceptacji ze strony rodziców treści przekazywanych dzieciom podczas tego typu projektów, wystąpił do wykonawcy o szczegółowe, pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Krzysztof Bugla

 

29 września br. w godz. 10.00 – 16.00 w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. I. Witkiewicza, przy ul. Elbląskiej 51 odbył się Piknik roboczy – zakładanie ogrodu pn. Ogród w Witkacym - Witkacy w ogrodzie, zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił wpisać do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego mozaikę ceramiczną autorstwa Krzysztofa Henisza, powstałą między 1963 a 1968 rokiem, zlokalizowaną w Spółdzielczym Domu Handlowym „Merkury" w Warszawie przy ul. Słowackiego 16/18, dzielnica Żoliborz (Decyzja Nr 1185/2018)

W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Na początku 2015 roku została zniszczona mozaika autorstwa Krzysztofa Henisza dekorująca ściany klatki schodowej prowadzącej do lokalu użytkowego (dawnej kawiarni Havana) w zachodnio-południowym narożu budynku Spółdzielczego Domu Handlowego „Merkury" przy ulicy Słowackiego 16/18. Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, pismem z dnia 9 marca 2015 r., zaapelował o wpis do rejestru zabytków drugiej kompozycji ceramicznej tegoż autora, zlokalizowanej w dziale delikatesowym ww. Domu Handlowego. Burmistrz wskazał na konieczność objęcia ochroną prawną zachowanej mozaiki, aby uchronić przed podobnym losem [zniszczeniem] pozostałą część dzieła uznanego artysty, jakim był Krzysztof Henisz.”

Burmistrz Krzysztof Bugla podzielił oburzenie mieszkańców barbarzyńskim działaniem użytkownika lokalu w DH „Merkury”. W tym przypadku Jego wystąpienie było działaniem spontanicznym, ale w perspektywie doprowadziło do rozwiązań systemowych. W UDŻ zatrudniona została Anna Wysłocka, profesjonalny konserwator zabytków, doskonale znająca żoliborskie realia. Trafność decyzji burmistrza potwierdziły ostatnie miesiące: dwa wpisy do rejestru zabytków i kolejne dwa wnioski czekające na rozpatrzenie. 

Mozaika Henisza tworzy kompozycję abstrakcyjną o indywidualnym wyrazie plastycznym . Jest ona przykładem tzw. „żywych ścian”, które miały działać na widza zarówno barwą, jak i zróżnicowaną fakturą. Instalacja zbudowana jest z płyt ceramicznych z organicznymi strukturami rzeźbiarskimi. Całość utrzymana jest w odcieniach żółcieni i brązów oraz szarości, błękitów i bieli.

Przed kilku tygodniami do rejestru zabytków wpisana została figura św. Józefa przy ul. Jasnodworskiej.

 

IMG 0665

IMG 0666

Dotarła do nas informacja, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa otwartego Warszawa-Żoliborz został uhonorowany nagrodą w rankingu IX Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy Zdroju w kategorii „Szpitale i przychodnie publiczne”.

W ramach rankingu opracowanego przez Forum Ochrony Zdrowia oraz Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia przeanalizowano 262 przedsiębiorstwa sektora medycznego w Polsce. Kapituła, w której skład weszli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski, dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia Maciej Bogucki, ekspert finansowy redakcji Forbes Paweł Jabłoński oraz Prezes Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich Jerzy Bochyński, wybrała podmioty, których przychody ze sprzedaży przekroczyły 7 mln zł oraz w 2017 roku wykazały dodatnie kapitały własne. Przeanalizowano jedenaście parametrów, wchodzących w skład trzech podstawowych zakresów, takich jak dynamika sprzedaży, innowacje oraz inwestycje. Analizowano dynamikę przychodów, wybrane wskaźniki rentowności zysku, kapitału własnego, aktywów, wskaźnik zadłużenia, dynamikę zatrudnienia oraz relacje nakładów do przychodów. Zgodnie z założeniami organizatorów konkurs miał za zadanie wyłonić najlepsze jednostki sektora usług medycznych. W gali uczestniczył minister zdrowia Łukasz Szumowski, który podkreślił znaczenie branży ochrony zdrowia w całokształcie krajowej gospodarki, postrzegając wydatki na ochronę zdrowia jako inwestycje w społeczeństwo. 

Jest to już kolejna nagroda dla SPZZLO Warszawa-Żoliborz, przyznana przez niezależne gremium ekspertów, stanowiąca potwierdzenie wysokiej pozycji Zakładu na rynku usług medycznych. 

Warto przypomnieć, że Żoliborski Zespół nie stoi w miejscu – nieustannie się rozwija. Obecnie w jego skład wchodzi dziewięć przychodni: Szajnochy 8, Conrada 15, Elbląska 35, Felińskiego 8, Klaudyny 26B, Kleczewska 56, Kochanowskiego 19, Kochowskiego 4 i Sieciechowska 4. Przybywa również nowoczesnej aparatury, co ma wyraźny wpływ na podniesienie standardu opieki nad pacjentami. Poszerza się również zakres opieki i usług specjalistycznych.

Życzymy dalszego rozwoju i kolejnych nagród.

1

2

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza