pl en de fr

Informacja w sprawie zmiany przepisów dot. 50% bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy uprzejmie informuje osoby korzystające z możliwości ubiegania się o 50% bonifikatę od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) o wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. zmianie przepisów regulujących proces i zasady przyznawania ww. bonifikaty.

Najważniejsze zmiany:

  • NOWY TERMIN składania wniosku o bonifikatę – do 1 marca (art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
  • NOWA DEFINICJA dochodu – aktualnie za dochód uznaje się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w  przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 74 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).
  • POTWIERDZENIE, że na użytkowniku wieczystym spoczywa ciężar dowodu, że spełnione są przesłanki do udzielenia bonifikaty (art. 74 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).
  • USTALENIE OBOWIĄZKU wspólnego gospodarowania przez wszystkich zgłaszanych we wniosku członków gospodarstwa domowego na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste – objętej wnioskiem (art. 74 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym formularzem wniosku o bonifikatę oraz zawartym na jego odwrocie pouczeniem. Wzór wypełnienia wniosku odnaleźć Państwo możecie na tablicy ogłoszeń dedykowanej sprawom dot. gospodarki nieruchomościami, znajdującej się na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz naprzeciw kas.

W przypadku braku możliwości uzyskania w ustawowym terminie złożenia wniosku (1 marca) wymaganych dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego w poprzednim roku dochodu, dopuszcza się możliwość złożenia przy wniosku o bonifikatę pisemnego oświadczenia wnioskodawcy o zobowiązaniu do przedłożenia tych dokumentów w terminie późniejszym – jednak nie później niż do 30 maja 2018 r. Rozpatrzenie wniosku w takim przypadku nastąpi po uzupełnieniu o brakujące dokumenty. Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w oświadczeniu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku bądź jego nieuzupełnienia opłata roczna nie zostanie pomniejszona o 50% bonifikatę, zaś ewentualna dopłata obciążona zostanie odsetkami ustawowymi liczonymi zgodnie z ustawowym terminem płatności, tj. od dnia 3 kwietnia 2018 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości w zakresie niezbędnej do dołączenia dokumentacji dochodowej uprzejmie prosimy o kontakt z Wydziałem Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz – pok. 321/322, tel. 22 443 89 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza