pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Żoliborz od 12 marca zamknięte będą: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz, Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 i przy Czytelni Pod Sowami. Tymczasowo przestają także funkcjonować punkt „Wymień Ciepło” oraz żoliborska Jadłodzielnia, znajdujące się na tyłach Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Kątowej.

Informacja o wywieszeniu wykazu nr WZL/RSW/1/2020 dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mickiewicza 46 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy nadanego uchwałą nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 1. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowisk osób starszych oraz społeczności żoliborskiej.
 2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
  a) krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,
  b) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  c) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  e) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym oraz dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy" do Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – przy ul. Słowackiego 6/8, 01 – 627 Warszawa – w terminie od 9 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 18.00.
 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 2 ust. 3 pkt 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy /7 osób/, Zarząd Dzielnicy w ciągu 14 dni powołuje w drodze uchwały Komisję Wyborczą, która składa się z co najmniej trzech pracowników Urzędu Dzielnicy.
 5. Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów zgodnie z procedurą określoną w § 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 6. Ostateczna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o nich opublikowana zostanie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy, w terminie 7 dni od powołania Komisji Wyborczej.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy można pobrać:

 1.  W Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz Urzędu Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8
 2. Na stronie internetowej Dzielnicy Żoliborz www.zoliborz.org.pl w zakładce „Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz”
Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych
i oddz. przedszkolnego w szkołach podstawowych
       
Nazwa Placówki Ulica Data spotkania Godzina spotkania
Szkoła Podstawowa nr 65
 im. Władysława Orkana
ul. Mścisławska 1 26.02.2020 r. 18.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 im. Artura Oppmana
ul. Or-Ota 5 

29.02.2020 r. spotkanie dla kandydatów

10.00-12.00

    3.03.2020 rspotkanie dla rodziców 18.00
Szkoła Podstawowa nr 92
im. Jana Brzechwy
ul. Przasnyska 18 26.02.2020 r. 16.00
Szkoła Podstawowa nr 267
im. Juliusza Słowackiego
ul. Braci Załuskich 1 27.02.2020 r. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 391
im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
ul. Filarecka 2 26.02.2020 r. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 392
 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
al. Wojska Polskiego 1A 27.02.2020 r. 17.00

 

 

 

Od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Uchwałą nr 544/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2020r. została zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy w 2020r.

Lista jest podana do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy na okres 14 dni, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. Ogłoszenie nr 1353/2020.

Zapoznanie się z listą jest możliwe poprzez stronę internetową www.eto.um.warszawa.pl  zakładka: Nieruchomości - Lokale mieszkalne - Najem - Ogłoszenie nr 1353/2020.

Pomocy w odczytaniu ogłoszenia udzielają pracownicy Wydziału Zasobów Lokalowych tel. 22 443 90 47, 22 443 90 48, 22 443 90 49 lub z telefonu wewnętrznego Urzędu 39047, 39048, 39049.

Lista jest również dostępna do wglądu w Wydziale Obsługi Mieszkańców stanowiska 10-12.

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi do listy można składać w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada m. st. Warszawy uchwaliła nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie uchwały wchodzą w życie od 1 marca 2020 r.

"Uprzejmie informuję, że w dniach:

 • 01.02.2020 r. od godz. 0.00 do godz. 6.00,
 • 01.02.2020 r. od godz. 22.00 do dnia 02.02.2020 r. do godz. 6.00,
innogy Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzić będzie roboty rozbiórkowe dwóch słupów kratownicowych zlokalizowanych w rejonie ul. Anny German. Na potrzeby w/w prac innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Ulica Anny German będzie częściowo nieprzejezdna. Na prowadzenie prac wydane zostało zezwolenie zarządcy drogi - Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu."

Poniżej publikujemy zasady organizacji opieki wakacyjnej oraz harmonogram zapisów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.
Opieka w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza