pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

W piątek, 14 sierpnia Urząd m.st. Warszawy oraz Urzędy Dzielnic będą nieczynne, w zamian za święto przypadające 15 sierpnia (sobota).

Od piątku, 7 sierpnia od godz. 22:00 do niedzieli, 9 sierpnia do godz. 24:00 przeprowadzony zostanie remont nawierzchni ul. Powązkowskiej na odcinku od ul. Rydygiera w kierunku do ul. Krasińskiego.

W tym czasie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu pojazdów z uwagi na konieczność czasowego zwężenia jezdni. W tym czasie na remontowanym odcinku ulicy Powązkowskiej obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy!

 

Informujemy, że we wtorek, 4 sierpnia oraz w poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku zamknięta będzie dla ruchu kołowego ul. Urzędnicza, na odcinku od ul. Potockiej do ul. Siemiradzkiego. Zamknięcie ulicy związane jest z remontem kładki zlokalizowanej nad ww. drogą, która łączy budynki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Zakres wyłączenia ul. Urzędniczej z ruchu przedstawia załączony plan sytuacyjny. Prace wykonywane są na zlecenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Zgodnie z uchwałą (nr XXXII/976/2020) Rady m.st. Warszawy od 1 sierpnia br. odpady komunalne będą odbierane przez m.st. Warszawę wyłącznie od nieruchomości zamieszkanych oraz wprost wynikających z w/w uchwały.

Od 1 sierpnia br. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

 • na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
 • na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w stosunku do nieruchomości:
  1. które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej;
  2. na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  3. na których prowadzona jest działalność:
   1. Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
   2. instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

Zdotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z dniem 1 sierpnia 2020 r., zostaną wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. m.in. sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska. Wyłączenie dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkanych, innych niż wymienione wprost wuchwale nr XXXII/976/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.

Zgoda na przystąpienie do systemu gospodarki odpadami

W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność Urzędu m.st. Warszawy, innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i instytucji kultury, o których mowa w przedmiotowej uchwale, odbiór odpadów w dalszym ciągu odbywać się może w ramach organizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarki odpadami, jednakże dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy złożyć na piśmie, osobno bądź wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Urzędu Dzielnicy właściwego do złożenia deklaracji i prowadzenia spraw danego podatnika. Z oświadczenia wynikać powinna zgoda na przystąpienie właściciela nieruchomości (w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. również współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjnej i osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, innego podmiotu władającego nieruchomością) do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W oświadczeniu wskazać należy nazwę właściciela nieruchomości (jednostki) oraz adresy posiadanych lub zarządzanych nieruchomości. P

rzykładowa treść oświadczenia:

W  imieniu […] (nazwa jednostki) wyrażam zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów następować powinien z terenu następujących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: […]

Brak złożenia oświadczenia do dnia 1 sierpnia 2020 r., bądź przekazanie w tym terminie informacji o braku zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje wyłączeniem z systemu gospodarki odpadami i koniecznością zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej i uiszczania opłat za te usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że deklaracje składane po 1 marca br. zachowują ważność, chyba że zmianie uległy dane w nich zawarte. Wówczas należy złożyć nową deklarację najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązki właścicieli nieruchomości pozostających poza systemem gospodarki odpadami

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poza obowiązkiem zawarcia umowy na odbieranie odpadów, powinien w szczególności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy):

 1. wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów;
 2. prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na frakcje:
  1. papier,
  2. metale i tworzywa sztuczne, 
  3. szkło,
  4. bio,
  5. bio – gastronomia/targowisko,
  6. odpady zielone,
  7. odpady wielkogabarytowe,
  8. odpady zmieszane;
 3. wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio lub bio – gastronomia/targowisko (w zależności od rodzaju nieruchomości) oraz odpady zmieszane (pojemniki dotychczas podstawiane przez podmioty wybrane przez m.st. Warszawę zostaną odebrane z terenu nieruchomości);
 4. zbierać odpady zielone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni;
 5. zbierać odpady wielkogabarytowe w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny;
 6. utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Górne stawki za odbieranie odpadów Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. maksymalne stawki za odbieranie odpadów, jakie mogą być zastosowane przez podmiot odbierający odpady komunalne to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane);
 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Brak zawarcia umowy

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie zawrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych, analogicznie jak w przypadku spraw w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zaistnieje podstawa do wydania z urzędu decyzji, w której ustala się:

 1. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
 2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.;
 3. terminy uiszczania opłat;
 4. sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia.

Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest ona na okres 1 roku (tj. przez okres 1 roku odpady komunalne odbierane są od danego właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wybrany przez m.st. Warszawę) i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Miejsca gromadzenia odpadów

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/977/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7775), do § 17 Regulaminu dodany został ustęp 2a w brzmieniu: „Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza miejsce gromadzenia odpadów odrębnie od miejsca gromadzenia odpadów na nieruchomościach, o  których stanowi § 20 ust. 1 pkt 1 regulaminu. W  tym przypadku § 1 ust. 2 regulaminu nie stosuje się.”

Tym samym, począwszy od 1 sierpnia 2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek wyznaczenie oddzielnych miejsc gromadzenia odpadów dla nieruchomości, z których odpady komunalne odbierane są w ramach zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Jednocześnie, w § 17 zmianie uległ ust. 4, który otrzymał następujące brzmienie: „Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, o  których mowa w  § 20 ust. 1 pkt 1, oznacza się adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Odpady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.

Oznacza to, że wszystkie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przypisane do nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 3. która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w części niezamieszkanej;
 4. na których prowadzona jest działalność:
  • Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, 
  • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa;
należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Odpady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.
 • 4 lipca 2020 r. SOBOTA   9.00 - 14.00
 •  6 lipca - 10 lipca 2020 r. dodatkowo  16.00 - 18.00

ANIMATOR/ANIMATORKA CENTRUM LOKALNE ŻOLIBORZ i MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko animatorka/animator w Centrum Lokalnym Żoliborz przy ul. Rydygiera Gb i Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii
Kazimiery 20/1.
Miejsca funkcjonują na zasadach Domów Sąsiedzkich, wspieranego przez animatorki/animatorów. 
CLŻ funkcjonowanie: wtorek-niedziela. 
MAL funkcjonowanie: wtorek-sobota.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza