pl en de fr
01-12-2017

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

To jeszcze nie finał, ale na XXXI Sesji RDŻ uczyniony został ważny krok przybliżający nas do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego. Rada Dzielnicy „zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego…”. Marek Mikos, reprezentujący Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, swoje wystąpienie ograniczył do sformułowania jednozdaniowej prośby o pozytywną opinię. Taką wolę deklarowali również w swoich wystąpieniach radni. Dyskusja, którą podjęli głównie  zainteresowani sprawą mieszkańcy i przedstawiciele deweloperów, skoncentrowała się w zasadzie na dwóch wątkach. Pierwszy z nich dotyczył możliwości nadbudowy jednego pietra na kilku domach na osiedlu WSM Serek Żoliborski. Pieniądze uzyskane dzięki sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań umożliwiłyby zainstalowanie w tych budynkach (dotychczas czteropiętrowych) wind. Niektóre wypowiedzi w tej sprawie zabrzmiały bardzo dramatycznie, gdyż przy obecnie obowiązującym stanie prawnym takie rozwiązanie jest mało realne. W drugim wątku podniesionym przez deweloperów zwrócono uwagę na fakt zmiany w projekcie planu przeznaczenia niektórych fragmentów terenu. Uniemożliwi to zrealizowanie inwestycji zaplanowanych zgodnie z wydanymi deweloperom przez miasto warunkami zabudowy. Sprawy te zapewne wrócą podczas dyskusji  na forum Rady Warszawy. Konkretne uwagi do planu złożył Bogdan Żmijewski, który opowiedział się za przyjęciem planu, ale równocześnie z dużym znawstwem przedmiotu dyskusji wypunktował zagadnienia,  które wymagają korekty.

Warto w tym miejscu zauważyć, że plan zagospodarowania Żoliborza Południowego – a właściwie jego brak - był przed laty bardzo gorącym tematem w środkach przekazu. Lawinowo wydawane przez miasto decyzje o warunkach zabudowy stały się przyczyną niekorzystnych zjawisk, jak groźba chaosu w przestrzeni publicznej czy pominięcie konieczności zachowania rezerwy pod inwestycje służące ogółowi mieszkańców. Dziś niektórym niekorzystnym skutkom udało się zapobiec. Uchwalenie planu sprawi, że będziemy pierwszą dzielnicą w Warszawie w pełni pokrytą planami zagospodarowania przestrzennego.

Bez dyskusji radni zaopiniowali pozytywnie „projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.

Podjęto również trzy jednobrzmiąca uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej... Poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych”. Dotyczy to SP nr 68 im. Artura Oppmana, SP nr 92 im. Jana Brzechwy i SP nr 267 im. Juliusza Słowackiego. Przekształcenia związane są wprost z rozpoczętą reformą systemu oświaty i wychowania.

Komisja Rewizyjna zaplanowała na rok 2018 kontrolę „działalności Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2016 – 2017 w zakresie planowania i realizacji remontów, a w tym przeprowadzenia diagnozy potrzeb mieszkańców”. Radni ten plan zaakceptowali podejmując stosowną uchwałę.

Dyskusja o remontach wywiązała się przy okazji  procedowania uchwały „w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Pytano o przyczyny opóźnień w realizacji niektórych inwestycji. W odpowiedzi zastępca Burmistrza Grzegorz Hlebowicz wskazał kilka przyczyn. Wśród nich zwrócił uwagę na fakt, że miasto uwalnia środki budżetowe z opóźnieniem w stosunku do utartego praktyką cyklu przetargowego. W związku z tym przy zmianach rynku preferujących wykonawców i  przy ograniczonej ich podaży, przetargi ogłaszane przez dzielnicę nie znajdują rozstrzygnięcia. Również wzrost cen usług i materiałów wpływa na różnice między cenami kosztorysowymi a cenami ofertowymi. To także wpływa na  unieważnianie przetargów. Środki nie wykorzystane w tym roku przechodzą na rok 2018, co pozwoli na ogłoszenie przetargów na tyle wcześnie , by wykonawcy nie mieli jeszcze zapełnionego portfela zamówień. Zmiany w prognozie zostały uchwalone.

Rada pozytywnie zaopiniowała „projekt uchwały Rady m.st. Warszawy… w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2017”

Z dwóch stanowisk przedłożonych radzie podjęte zostało to, które dotyczyło  „objęcia dzielnicy Żoliborz Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego”. Nie zyskało natomiast większości stanowisko „w sprawie dekomunizacji ul .Stanisława Tołwińskiego”.

Relacja z sesji nie odzwierciedla kolejności procedowania poszczególnych punktów porządku obrad, gdyż ten zmieniany był kilkakrotnie.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza