pl en de fr
24-02-2017

Żoliborz - reforma oświaty

Szanowni Państwo ! Zbliża się moment, w którym zapadną ostateczne decyzje związane z dostosowaniem sieci szkół i ich organizacji do obowiązującego prawa oświatowego. Na poziomie ustawowym sprawa została już jednoznacznie rozstrzygnięta. Sejm RP 14 grudnia 2016 r. uchwalił ustawę wprowadzającą   przepisy nowego prawa oświatowego Teraz najtrudniejsze zadanie stoi przed samorządami oraz przed rodzicami, którzy niebawem podejmować będą pierwsze decyzje związane z nowym kształtem systemu oświaty. Od 1 września 2017 r. rozpoczyna się okres przejściowy: wkraczamy w fazę wygaszania gimnazjów i wydłużania do ośmiu lat nauki w szkołach podstawowych. A za dwa lata reforma dotrze na poziom liceów i szkół zawodowych.

Czy jesteśmy do tej zmiany przygotowani? Od kilku miesięcy Zarząd Dzielnicy w dialogu z nauczycielami i rodzicami prowadził prace przygotowawcze. Wspólnie szukaliśmy propozycji rozwiązań najkorzystniejszych dla uczniów, bo oni są najważniejszym podmiotem wszelkiej działalności szkół. Ale dokonując różnych wyborów nie mogliśmy pominąć kwestii związanych z sytuacją nauczycieli, a także realnych możliwości związanych ze stanem bazy oświatowej. Ponadto efekty naszych ustaleń na szczeblu dzielnicowym podlegają weryfikacji na szczeblu stołecznym. Siłą sprawczą jest tu Rada m.st. Warszawy i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Nie zawsze zatem do nas należy ostatni głos. Zdajemy sobie przy tym sprawę z faktu, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich zgłaszanych oczekiwań. Naszym głównym przeciwnikiem jest tu czas i realne warunki tu i teraz. Perspektywa nowych inwestycji, które są już w toku, pozwala myśleć o dalszej przyszłości bardzie optymistycznie. Zawsze jednak jesteśmy gotowi poszukiwać w konstruktywnym dialogu rozwiązań najkorzystniejszych dla uczniów, a także dla szkoły. Poniżej przedstawiamy informację, w jakim punkcie przygotowań do zmian znajdujemy się i jakie terminy ważne dla rodziców zaczynają biec już od 1 marca 2017. Zachęcamy do lektury.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
Krzysztof Bugla

 

Informacja o przygotowaniach do reformy oświaty
Szanowni Państwo, od 1 września 2017 r. system szkolny w Polsce ulega zmianie na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.:

 • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

Propozycja projektu sieci szkolnej w Dzielnicy Żoliborz została przyjęta uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 1231/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy Żoliborz do nowego ustroju szkolnego i miała stanowić podstawę, zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji do stworzenia uchwały Rady m.st. Warszawy. Propozycję Zarządu Dzielnicy Żoliborz w tym zakresie przedstawia poniższy rysunek:

mapa 1 oswiata

W toku prac legislacyjnych zgłoszony został projekt radnych m.st. Warszawy wprowadzający istotne zmiany w sieci szkół podstawowych, w wyniku czego modyfikacji uległ obwód Szkoły Podstawowej nr 92, Szkoły Podstawowej nr 68 oraz nowoutworzonej Szkoły Podstawowej nr 392 (z przekształcenia obecnego Gimnazjum nr 55 z Oddz. Integracyjnymi). W dniu 9 lutego 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XLI/1058/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, która została przekazana do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii.

mapa 2 oswiata

Różnice pomiędzy obwodami zaproponowanymi przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz a kształtem obwodów szkół podstawowych przyjętych w uchwale Rady m.st. Warszawy ilustruje poniższa mapa:

mapa 3 oswiata

Do dnia 31 marca 2017 r. Rada m. st. Warszawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., w tym zatwierdzi nowe obwody szkolne. Po podjęciu tej nowej uchwały wykaz ulic wchodzących w skład obwodów będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz. W wyniku dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego struktura szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz przedstawia się następująco:

 • planowana sieć szkół podstawowych będzie obejmowała obecnie działające cztery szkoły podstawowe, które z mocy prawa staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi: - Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana, przy ul. Mścisławskiej 1,
  - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana, przy ul. Or-Ota 5,
  - Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, przy ul. Przasnyskiej 18a,
  - Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego, przy ul. Braci Załuskich 1.
 • aktualnie funkcjonujące dwa samodzielne gimnazja będą stopniowo przekształcane w 8-letnie szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi z możliwością rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:
  - Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. „Rudy” przy al. W. Polskiego 1A – w Szkołę Podstawową nr 392,
  - Gimnazjum nr 56 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” przy ul. Filareckiej 2 – w Szkołę Podstawową nr 391.
W nowoutworzonej Szkole Podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2 w roku szkolnym 2017/2018 zostanie dodatkowo powołany oddział dwujęzyczny dla uczniów klas VII, a w kolejnym roku szkolnym dla uczniów klas VIII. Oddziały klas VII dwujęzycznych zostaną również utworzone w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana przy ul. Or-Ota 5 (język angielski) oraz w Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego przy ul. Braci Załuskich 1 (język francuski). Oddziały klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych zastąpią dotychczasowe klasy dwujęzyczne w wygaszanym Gimnazjum Dwujęzycznym nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. ks. J. Popiełuszki 5. Uczniowie tych oddziałów będą mogli kontynuować naukę w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi. Dzięki takim działaniom będzie możliwa kontynuacja edukacji dwujęzycznej. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII w szkołach podstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. W Dzielnicy będzie również kontynuowane szkolenie sportowe (Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 267 i Szkoła Podstawowa nr 392) oraz zostaną utrzymane klasy integracyjne (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 i Szkoła Podstawowa nr 392). W kwietniu br. odbędzie się rekrutacja do klas I dla dzieci 6 i 7-letnich, zgodnie z obwodem szkolnym. Podczas rekrutacji rodzice będą mogli zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego naboru swoje dzieci do wszystkich szkół podstawowych, także powstałych z przekształcenia gimnazjów. We wszystkich szkołach podstawowych będą organizowane oddziały klas VII. W szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów będą utworzone oddziały klas IV. Ze względu na fakt, iż rozpoczęcie nauki w klasie IV wiąże się ze zmianą wychowawcy i wprowadzeniem nowej podstawy programowej warto rozważyć element rozpoczęcia nowego okresu w edukacji dziecka w nowej placówce. Będzie też istniała możliwość aplikacji do pozostałych oddziałów nowoutworzonych szkół podstawowych. Decyzja o ich utworzeniu zostanie podjęta w zależności od ilości chętnych uczniów. Tabela nr 1 (pobierz) Szczegółowe informacje na temat planowanej liczby tych oddziałów i ich organizacji znajdziecie Państwo na stronach wyżej wymienionych szkół, stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz oraz na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. W związku z powyższym, prosimy rodziców uczniów szkół podstawowych, którzy podejmą decyzję o zmianie szkoły i podjęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, do składania pisemnych wniosków o przyjęcie do szkoły, do dyrektorów wyżej wymienionych szkół, w terminie od dnia 1 do 17 marca 2017 r. Z prowadzonych analiz wynika, że pozostawienie większej liczby uczniów klas VII   w dotychczasowych szkołach podstawowych może skutkować nauką do późnych godzin popołudniowych. Niewątpliwą zaletą wyboru nowotworzonych szkół na każdym etapie edukacji są mniej liczebne klasy i brak zmianowości. Wszystkie przekształcane placówki otrzymały środki finansowe na dostosowanie szkół do zmian wynikających z reformy edukacji. Po zakończeniu składania wniosków i po zakończeniu rekrutacji do klas I szkół podstawowych nastąpi analiza liczby dzieci w poszczególnych szkołach ogółem z uwzględnieniem zgłoszonych przez Państwa wniosków. Zarząd Dzielnicy Żoliborz dołoży wszelkich starań, by wprowadzane zmiany w systemie oświaty nie zakłóciły sprawnego funkcjonowania żoliborskich placówek oświatowych, utrzymujących się w czołówce rankingów warszawskich szkół oraz nie pogorszyły warunków nauki i pracy uczniom i nauczycielom.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza