pl en de fr
13-02-2017

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia zmian do proponowanego porządku posiedzenia. I tak obrady rozpoczęto od dyskusji o planowanych zmianach w żoliborskich szkołach w związku z reformą oświaty. Nie była to w zasadzie dyskusja lecz seria pytań i odpowiedzi. Pytania zadawali obecni na sali nauczyciele i przedstawiciele szkolnych rad rodziców. Odpowiadał burmistrz Krzysztof Bugla. Pytania nauczycieli nacechowane były głównie niepokojem o pogorszenie warunków pracy po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty. Likwidacja gimnazjów musi owocować zmianami zarówno w sieci szkół jak i organizacji ich pracy. A nie ma takich zmian, które zadowoliłyby wszystkich, których dotyczą. Samorząd działa w tej sprawie w warunkach wyższej konieczności starając się minimalizować niedogodności przy ograniczonym z natury rzeczy polu manewru.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy Radni poparli zwiększenie wydatków o kwotę 948 tys. zł., z czego m.in. blisko 664 tys. zł na zadania związane z regulacją prawną nieruchomości, a 174 661 zł na cele związane z edukacją (m.in. na 20 projektów w ramach programów Unii Europejskiej). Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy. Radni poparli wniosek Zarządu Dzielnicy o kwotę 330 tys. zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane w dawnej działobitni Cytadeli Warszawskiej przy al. Wolska Polskiego Chodzi tu głównie o ekspertyzy oraz inwentaryzację, co pozwoli na zdefiniowanie kolejnych etapów prac. Przypomnijmy, że przed blisko 20 laty był inwestor, który wygrał przetarg na dzierżawę i rewaloryzację tej działobitni. Przedstawił ciekawy program, ale potem wycofał się z realizacji zawartej już umowy. W kolejnym punkcie radni wystąpili do Rady m.st. Warszawy owprowadzenie zmian w statucie OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy. Ponieważ zgodnie z regulaminem Zarząd Dzielnicy sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w ślad za tym chce mieć również wpływ na obsadę stanowisk zastępcy dyrektora i głównego księgowego. W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2016 r. nadziałanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy radni nie zaakceptowali rekomendacji Komisji Rewizyjnej i nie podjęli w tej sprawie uchwały. Natomiast po dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy na 2017. Plan przewiduje, jak czytamy w uzasadnieniu: kontrolę zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zawartych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod względem finansowym oraz prawnym w latach 2015-2016, związanych z działalnością sportową oraz z bezpieczeństwem klientów. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2016 rok. Ostatni punkt, nad którym głosowano dotyczył przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Grossów. Stanowisko zawiera wiele konkretnych wniosków i postulatów odzwierciedlających opinie mieszkańców tego obszaru. Radni uważają, że wiele zapisów planu nie wytrzymało próby czasu i wymaga pilnej rewizji.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza