pl en de fr
04-01-2016

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatana pomoc prawna Dzielnica Żoliborz

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8 pok. 2

 

Poniedziałek - piątek: 15.00 – 19.00

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8 pok. 2

 

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Mederi (z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa).

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
 • kombatanci, 
 • weterani, 
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osoby w ciąży

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach w/wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego, 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • osoby do 26 roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości;
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
 • osoby w ciąży – dokument potwierdzający ciążę.

 

Załącznik:

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza