pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

– Dziękujemy Wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. To dla mnie wielki zaszczyt poznać Was dzisiaj. Dziękuję również nauczycielom i rodzicom, że wspierają Was w rozwijaniu pasji i zainteresowań – powiedziała minister Anna Zalewska zwracając się do wyróżnionych uczniów.

W poniedziałek, 26 marca 2018 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20 odbyło się spotkanie, na które Burmistrz Krzysztof Bugla zaprosił mieszkańców zainteresowanych realizacją w ramach budżetu partycypacyjnego projektu pod nazwą „ Potok nowych drzew”. 

We wtorek, 20 marca br. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbyło się spotkanie na temat inicjatywy lokalnej.

Dzień równie był mroźny i pogodny jak dzisiejszy. Od rana duże poruszenie. Sala WOM na parterze błyszczy świeżością. Przed dziesiątą zaczynają się zjeżdżać oficjele: urzędnicy wojewody mazowieckiego i prezydent Warszawy. Panie mienią się barwami tęczy, u Panów dominują ciemne kolory. Liczna grupa dziennikarzy w strojach niezobowiązujących. Trzy kamery telewizyjne błądzą po sali, błyskają flesze przyczajonych fotografów. Burmistrz czeka na zewnątrz, by z należnym szacunkiem powitać niecodziennych gości. W końcu nadjeżdżają. Dwa samochody suną dostojnie wprost z placu Bankowego. Z uśmiechem wysiadają z nich prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Przypadkowi przechodnie zatrzymują się. Słychać oklaski.

Na XXXVIII Sesji radni Żoliborza podjęli siedem uchwał i jedno stanowisko. Głosowali dosyć zgodnie, bo we wszystkich przypadkach głosy wstrzymujące się bądź przeciw miały wymiar jednostkowy.

  • Radni pozytywnie zaopiniowali dokument Strategia rozwoju Warszawy 2030. Strategia jest dokumentem definiującym politykę rozwoju miasta, do której prowadzenia samorząd lokalny jest zobowiązany ustawą. Jest dokumentem nieobligatoryjnym, na dużym poziomie ogólności. Wyznacza długofalowe kierunki rozwoju miasta, ale nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Pierwsza strategia rozwoju Warszawy została przyjęta w 1998 roku. Już po 6 latach, m.in. ze względu na zmianę ustroju Warszawy oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wymagała aktualizacji. W 2004 roku rozpoczęły się prace nad nową strategią. Rok później Rada m.st. Warszawy przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Horyzont czasowy nowej edycji strategii wyznaczono do 2030 roku. Tym samym dostosowano go do obowiązujących dokumentów programujących politykę rozwoju na poziomie kraju i województwa.

  • Radni również pozytywnie zaopiniowali dwie kolejne uchwały: w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 rok. Żywszą dyskusję wywołała propozycja zmian w nakładach na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German oraz rozbudowę SP nr 65 zgłoszona przez Zarząd Dzielnicy. Zgodnie z wnioskiem radnych PO nakłady utrzymano na pierwotnie zakładanym poziomie.
  • Uchwałą radni poparli propozycję ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018.
  • Kolejna uchwała dotyczyła opinii w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Obowiązujące dotychczas Studium zostało przyjęte przez Radę m.st. Warszawy w 2006 roku. Od tego czasu było wielokrotnie aktualizowane. Nowe Studium będzie wynikiem zbilansowania potrzeb i możliwości rozwoju miasta w oparciu m.in. o Strategię Warszawa 2030.
  • Radni uznali za bezzasadną skargę z dnia 4 grudnia 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy. Skarga dotyczyła modernizacji ul. Sady Żoliborskie. Zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane do końca.
  • Podjęto uchwałę zmieniającą plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz.
  • I na koniec podjęto stanowisko w sprawie uwag do MPZP rejonu ul. Burakowskiej. Radni postulują m.in. wprowadzenie zakazu rozbudowy istniejącej tam bazy MPO.  
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza