pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

Na XLII Sesji radni podjęli siedem uchwał. W pierwszej z nich zaopiniowali pozytywnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na rok 2018. Dotyczą one dwóch działów: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami oraz Edukacja.

XLI Sesję zdominowała problematyka oświatowa. Pierwszą uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy przyjęto jednogłośnie. Radni podjęli ją w przeddzień Sesji Rady Warszawy z przekonaniem, że przyspieszy ona realizację ważnej inwestycji szkolnej.

Trzeba było 14 lat, by Rada Warszawy powiedziała tak równoznaczne z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego. W czasie tego okresu obszar, o którym mówimy, kilkakrotnie stawał się tematem zaprzątającym szczególną uwagę mediów lokalnych. Działo się tak nie bez powodów. Ale w obliczu podjętej w dniu wczorajszym (19 kwietnia, czwartek) uchwały, nie będziemy do tego wracać. Dokument liczy 69 stron. Załącznik zatytułowany Rozstrzygnięcie Rady m.st. Warszawy o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu mpzp terenu Żoliborza Południowego w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu liczy 270 stron. Omówiono w nim 469 uwag. Są do tego jeszcze dwa uzasadnienia – Rady Warszawy i Rady Żoliborza, opinia Skarbnika i Uchwała Rady Dzielnicy Żoliborz. Przebicie się przez tę mnogość informacji opatrzonych często profesjonalnych żargonem, trudno przyswajalnym przez nie nawykłe ucho, przekracza możliwości zwykłego śmiertelnika. Poprosiliśmy zatem o krótki komentarz Grzegorza Hlebowicza, zastępcę burmistrza Żoliborza, który z racji przypisanych mu zadań reprezentował dzielnicę na sesji Rady Warszawy.

Drogowcy będą pracowali na ul. Krasińskiego i na odcinku od ul. Broniewskiego do Elbląskiej ulica będzie zamknięta dla ruchu.

Czwartkowa Komisja Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy, wbrew oczekiwaniu mieszkańców, po raz kolejny nie zajęła się planem zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego. Mieszkańcy, którzy licznie przybyli na posiedzenie Komisji, bezskutecznie apelowali do radnych o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji dotyczącej zaopiniowania planu. Przewodniczący Komisji argumentował, że nie ma zwyczaju wprowadzania pod obrady dodatkowych tematów bez poinformowania o nich władz miasta. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad więc został odrzucony stosunkiem głosów 6 do 7 przy jednym głosie wstrzymującym się.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza