pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

poniedziałek, 13 lutego 2017 00:00

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia zmian do proponowanego porządku posiedzenia. I tak obrady rozpoczęto od dyskusji o planowanych zmianach w żoliborskich szkołach w związku z reformą oświaty. Nie była to w zasadzie dyskusja lecz seria pytań i odpowiedzi. Pytania zadawali obecni na sali nauczyciele i przedstawiciele szkolnych rad rodziców. Odpowiadał burmistrz Krzysztof Bugla. Pytania nauczycieli nacechowane były głównie niepokojem o pogorszenie warunków pracy po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty. Likwidacja gimnazjów musi owocować zmianami zarówno w sieci szkół jak i organizacji ich pracy. A nie ma takich zmian, które zadowoliłyby wszystkich, których dotyczą. Samorząd działa w tej sprawie w warunkach wyższej konieczności starając się minimalizować niedogodności przy ograniczonym z natury rzeczy polu manewru.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy Radni poparli zwiększenie wydatków o kwotę 948 tys. zł., z czego m.in. blisko 664 tys. zł na zadania związane z regulacją prawną nieruchomości, a 174 661 zł na cele związane z edukacją (m.in. na 20 projektów w ramach programów Unii Europejskiej).

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy. Radni poparli wniosek Zarządu Dzielnicy o kwotę 330 tys. zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane w dawnej działobitni Cytadeli Warszawskiej przy al. Wolska Polskiego Chodzi tu głównie o ekspertyzy oraz inwentaryzację, co pozwoli na zdefiniowanie kolejnych etapów prac. Przypomnijmy, że przed blisko 20 laty był inwestor, który wygrał przetarg na dzierżawę i rewaloryzację tej działobitni. Przedstawił ciekawy program, ale potem wycofał się z realizacji zawartej już umowy.

W kolejnym punkcie radni wystąpili do Rady m.st. Warszawy owprowadzenie zmian w statucie OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy. Ponieważ zgodnie z regulaminem Zarząd Dzielnicy sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w ślad za tym chce mieć również wpływ na obsadę stanowisk zastępcy dyrektora i głównego księgowego.

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2016 r. nadziałanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy radni nie zaakceptowali rekomendacji Komisji Rewizyjnej i nie podjęli w tej sprawie uchwały.

Natomiast po dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy na 2017. Plan przewiduje, jak czytamy w uzasadnieniu: kontrolę zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zawartych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod względem finansowym oraz prawnym w latach 2015-2016, związanych z działalnością sportową oraz z bezpieczeństwem klientów.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2016 rok.

Ostatni punkt, nad którym głosowano dotyczył przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Grossów. Stanowisko zawiera wiele konkretnych wniosków i postulatów odzwierciedlających opinie mieszkańców tego obszaru. Radni uważają, że wiele zapisów planu nie wytrzymało próby czasu i wymaga pilnej rewizji.
poniedziałek, 06 lutego 2017 00:00

W marcu referendum o zmianie ustroju Warszawy

W poniedziałek, 6 lutego 2017, radni stolicy podjęli uchwałę o przeprowadzeniu w niedzielę 26 marca br. referendum gminnego na temat zmiany ustroju Warszawy. Referendum związane jest z poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju stolicy. Proponowane pytanie referendalne będzie brzmiało: Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”/ „NIE”.
środa, 01 lutego 2017 00:00

Czy kolej będzie jeździć ciszej?

Kolej, która dociera do centrum miasta to atut dla podróżnych i bieda dla mieszkańców domów sąsiadujących z torowiskiem. Tak jest w przypadku otoczenia Dworca Gdańskiego.

czwartek, 26 stycznia 2017 00:00

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Pierwsza uchwała podjęta na sesji – w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. – miała charakter porządkowy i wynikała ze zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów. Przyjęta została bez dyskusji. Natomiast dyskusję sprowokowała następna uchwała wprowadzająca zmiany do uchwalonego przed trzema miesiącami statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz. Powróciło fundamentalne pytanie: czy na Żoliborzu potrzebna jest Rada Seniorów? Przeważył pogląd, że mimo wątpliwości odpowiedź na to pytanie uzyskamy po przyjrzeniu się efektom działalności wybranego gremium. Przyjęto zatem poprawki usprawniające wybór Rady Seniorów w składzie maksymalnie dziewięcioosobowym.
wtorek, 03 stycznia 2017 00:00

Żoliborz czeka na Twoje pomysły

Projekty można składać do poniedziałku, 23 stycznia 2017 r. w wersji papierowej,osobiście w Urzędzie lub internetowo: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Zapraszamy!

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza