pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

środa, 21 marca 2018 00:00

Inicjatywa Lokalna na Żoliborzu

We wtorek, 20 marca br. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbyło się spotkanie na temat inicjatywy lokalnej.

Dzień równie był mroźny i pogodny jak dzisiejszy. Od rana duże poruszenie. Sala WOM na parterze błyszczy świeżością. Przed dziesiątą zaczynają się zjeżdżać oficjele: urzędnicy wojewody mazowieckiego i prezydent Warszawy. Panie mienią się barwami tęczy, u Panów dominują ciemne kolory. Liczna grupa dziennikarzy w strojach niezobowiązujących. Trzy kamery telewizyjne błądzą po sali, błyskają flesze przyczajonych fotografów. Burmistrz czeka na zewnątrz, by z należnym szacunkiem powitać niecodziennych gości. W końcu nadjeżdżają. Dwa samochody suną dostojnie wprost z placu Bankowego. Z uśmiechem wysiadają z nich prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Przypadkowi przechodnie zatrzymują się. Słychać oklaski.

środa, 28 lutego 2018 00:00

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Na XXXVIII Sesji radni Żoliborza podjęli siedem uchwał i jedno stanowisko. Głosowali dosyć zgodnie, bo we wszystkich przypadkach głosy wstrzymujące się bądź przeciw miały wymiar jednostkowy.

  • Radni pozytywnie zaopiniowali dokument Strategia rozwoju Warszawy 2030. Strategia jest dokumentem definiującym politykę rozwoju miasta, do której prowadzenia samorząd lokalny jest zobowiązany ustawą. Jest dokumentem nieobligatoryjnym, na dużym poziomie ogólności. Wyznacza długofalowe kierunki rozwoju miasta, ale nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Pierwsza strategia rozwoju Warszawy została przyjęta w 1998 roku. Już po 6 latach, m.in. ze względu na zmianę ustroju Warszawy oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wymagała aktualizacji. W 2004 roku rozpoczęły się prace nad nową strategią. Rok później Rada m.st. Warszawy przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Horyzont czasowy nowej edycji strategii wyznaczono do 2030 roku. Tym samym dostosowano go do obowiązujących dokumentów programujących politykę rozwoju na poziomie kraju i województwa.

  • Radni również pozytywnie zaopiniowali dwie kolejne uchwały: w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 rok. Żywszą dyskusję wywołała propozycja zmian w nakładach na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German oraz rozbudowę SP nr 65 zgłoszona przez Zarząd Dzielnicy. Zgodnie z wnioskiem radnych PO nakłady utrzymano na pierwotnie zakładanym poziomie.
  • Uchwałą radni poparli propozycję ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2018.
  • Kolejna uchwała dotyczyła opinii w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Obowiązujące dotychczas Studium zostało przyjęte przez Radę m.st. Warszawy w 2006 roku. Od tego czasu było wielokrotnie aktualizowane. Nowe Studium będzie wynikiem zbilansowania potrzeb i możliwości rozwoju miasta w oparciu m.in. o Strategię Warszawa 2030.
  • Radni uznali za bezzasadną skargę z dnia 4 grudnia 2017 r. na działanie Zarządu Dzielnicy. Skarga dotyczyła modernizacji ul. Sady Żoliborskie. Zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane do końca.
  • Podjęto uchwałę zmieniającą plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz.
  • I na koniec podjęto stanowisko w sprawie uwag do MPZP rejonu ul. Burakowskiej. Radni postulują m.in. wprowadzenie zakazu rozbudowy istniejącej tam bazy MPO.  

W poniedziałek, 12 lutego 2018 r. w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Dyskutowano o złożonych na Żoliborzu projektach oraz o rozpoczynającym się etapie weryfikacji  szczegółowej. Ustalono terminy spotkań dyskusyjnych, na których autorzy lub ich przedstawiciele będą prezentować mieszkańcom swoje pomysły. Spotkania  odbędą się na przełomie lutego i marca w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz. O terminach  poinformujemy wkrótce.

piątek, 02 lutego 2018 00:00

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz zapewne zapamiętana zostanie przez radnych, jako bodaj najkrótsza w tej kadencji. Natomiast mieszkańcy kojarzyć ją będą z wymiarem czynszu w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. Radni podjęli uchwałą potwierdzającą, że dla celów związanych z wymiarem czynszu obszar Żoliborza nadal (ma to miejsce od 2009 roku) zaliczany będzie do strefy centralnej. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Ustalenia stref czynszowych dokonuje się w oparciu o kryterium dostępności do środków komunikacji, placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych i usługowo-handlowych. Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy posiada dobry układ komunikacji publicznej zapewniający łatwą dostępność do obiektów usytuowanych na terenie Dzielnicy oraz efektywnie powiązany z układem komunikacji całego Miasta. Rozległa sieć komunikacji pozwala na szybkie i sprawne przemieszczanie się w obrębie samej Dzielnicy i poza nią. Systematycznie wytyczane są kolejne ścieżki rowerowe stanowiące alternatywę dla ruchu motorowego. Na terenie Dzielnicy Żoliborz działają liczne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, zapewniając mieszkańcom dostateczny dostęp do edukacji i zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Na terenie Dzielnicy działa m.in. Kino „Wisła”, Teatr „Komedia”, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Rozbudowana jest sieć punktów Biblioteki Publicznej. Dzielnica sprzyja organizacji imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych. Placówki medyczne zapewniają mieszkańcom równomierny dostęp do służby zdrowia. Mimo, że na terenie Żoliborza nie zlokalizowano żadnego obiektu handlowego o dużej powierzchni, mieszkańcy mają zapewniony dogodny dostęp do punktów usługowo-handlowych. Rodzaj i struktura tego typu obiektów wspiera integrację lokalnej społeczności i rozwój handlu w Dzielnicy. Dostęp do punktów użyteczności publicznej jest jednakowy dla całego terenu Żoliborza. Należy również podkreślić, że na obszarze Dzielnicy Żoliborz usytuowane są liczne tereny zielone, służące rekreacji mieszkańców i podnoszące standard życia w Dzielnicy.

Przypomnijmy, że obowiązują tu dwie stawki czynszu za 1 m2: 8,13 zł w budynkach wzniesionych przed 1995 r. i 12,12 zł w budynkach wzniesionych po 1995 r. 

Ponadto radni zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej uznali za bezzasadne skargi złożone przez mieszkańców na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 267 oraz na działanie Zarządu Dzielnicy. 

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza