pl en de fr

Straż miejska

Straż Miejska m. st. Warszawy powołana została do życia na mocy uchwały Nr XII/54/91 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 stycznia 1991 r., jako formacja kontynuująca działania Miejskiej Służby Porządkowej. Obecnie Straż Miejska działa na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) i podlega Prezydentowi m. st. Warszawy. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Podstawowy katalog zadań dla straży miejskich określony został w ustawie o strażach gminnych (art. 11 ustawy o strażach gminnych) i obejmuje w szczególności:

 • ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejsc zagrożeń
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
 • ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

Zadania Straży Miejskiej realizowane są m. in. poprzez:

 • stałe patrole na ulicach i osiedlach
 • ciągła realizacja zgłaszanych interwencji
 • utrzymywanie stałej łączności między jednostkami policji a straży miejskiej
 • koordynowanie rozmieszczenia służb straży z uwzględnianiem występujących zagrożeń
 • wspólne z policją organizowanie i prowadzenie służb i działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
 • zabezpieczanie uroczystości państwowych i samorządowych
 • zabezpieczanie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd
 • zabezpieczanie miejsc przestępstwa, katastrofy itp. przed dostępem osób postronnych
 • realizacja programu skierowanego do młodzieży szkolnej "Razem przeciw przemocy"
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych w szkołach podstawowych
 • informowanie odnośnych służb i instytucji o zaobserwowanych zagrożeniach bądź nieprawidłowościach
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji (m. in. przez straż miejską)

Obowiązki strażnika

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wykonywania zadań terminowo, sprawnie i bezstronnie z poszanowaniem godności osobistej oraz zgodnie z przepisami prawa
 • zaznajomienie się z przepisami obowiązującymi w Straży Miejskiej i przestrzeganie ich w codziennej pracy
 • zachowanie drogi służbowej w obiegu dokumentów w Straży Miejskiej
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 • dbanie o dobro zakładu pracy
 • zachowanie w tajemnicy danych osobowych, udostępnionych przy wykonywaniu czynności służbowych

Uprawnienia strażnika

 • udzielanie pouczeń
 • legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości
 • ujęcie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia
 • nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • dokonywanie czynności sprawdzających, kierowanie wniosków o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń, oskarżanie przed kolegium ds. wykroczeń i wnoszenie środków odwoławczych
 • usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego:
  • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obronnych
  • kajdanki
  • pałka obronna wielofunkcyjna
  • pies obronny

Obszary sektorów działania operacyjnego V Oddziału Terenowego w dzielnicy Żoliborz:

 • Sektor 5511 Odpowiedzialny – inspektor Sławomir Rogala
  Obejmuje obszar: Al. Armii Krajowej wzdłuż granicy z dzielnicą Bielany, obszar nadwiślański wzdłuż granicy z dzielnicą Praga Północ, ul. Z. Krasińskiego od Wisły do Pl. Wilsona, ul. J. Słowackiego do al. Armii Krajowej.
 • Sektor 5515 Odpowiedzialny – mł. strażnik Robert Jaroszewski 
  Obejmuje obszar: ul J. Słowackiego, pl. W. Wilsona, ul. Z. Krasińskiego do Wisły, obszar nadwiślański wzdłuż granicy z dzielnicą Praga Północ, ul Z. Słonimskiego, wzdłuż torów kolejowych do ul. Jana Pawła II, ul. J. Popiełuszki.
 • Sektor 5519 Odpowiedzialny mł. strażnik Tomasz Pijanowski 
  Obejmuje obszar: Al. Prymasa Tysiąclecia wzdłuż granicy z Dzielnicą Bemowo, Al. Armii Krajowej wzdłuż granicy z dzielnicą Bielany, ul. J. Słowackiego, ul. J. Popiełuszki, Al. Jana Pawła II, wzdłuż torów kolejowych i granicy z Dzielnicą Wola.

Wiecęj informacji na temat pracy Żoliborskiej Straży Miejskiej

Telefony:

 • Naczelnik Oddziału – Romuald Modzelewski
  tel.: (022) 869 40 22
 • Stanowisko Operacyjno-Dyżurne
  tel.: 986
 • Inspektorzy ds. Rejonów
  ul. Broniewskiego 59a
  tel.: (022) 866 85 92
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza