pl en de fr
22-11-2017

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 29-11-2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXXVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXV sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego - druk nr 225
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II - druk nr 226
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2017 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1822/17 z dnia 21 listopada 2017 r. - druk nr 227
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2017 - druk nr 229
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2018 rok - druk nr 228
 9.  Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 12. Zamknięcie Sesji.
Protokół z obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza