pl en de fr

Policja

Historia Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz policja logoKomisariat Policji Warszawa Żoliborz jest kontynuatorem tradycji XXVII Komisariatu Policji. W roku 1996 w wyniku przeprowadzonej reformy restrukturyzacyjnej policji warszawskiej został przekształcony w Komisariat Policji Warszawa Żoliborz. Zasięgiem działania objął teren znajdujący się w granicach administracyjnych Dzielnicy Żoliborz. Początkowo siedziba komisariatu mieściła się w budynku Komendy Rejonowej Policji przy ul. Żeromskiego 7. W lipcu 1999 roku siedziba komisariatu została przeniesiona na ul. Broniewskiego 59A, natomiast Sekcję Prewencji przeniesiono na ul. Rydygiera 3A, do wspólnej siedziby ze Strażą Miejską. W roku 2001 ostatecznie przeniesiono cały komisariat do budynku przy ul. Rydygiera 3A, który został przystosowany do tej roli dzięki pomocy władz Dzielnicy Żoliborz. Komisariat Policji Warszawa Żoliborz wchodzi w skład struktur organizacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa V obejmującej zasięgiem swojego działania dzielnice Żoliborz i Bielany.

 • Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz - nadkom. Adam Tomaszewski
  tel.: (022) 603 71 16, 603 71 80
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz- nadkom. Robert Jurkowski
  tel.: (022) 603 71 16, 603 71 80

Wydział Prewencji Wydział Prewencji Komisariatu przede wszystkim realizuje zadania w zakresie organizacji, koordynacji działań ukierunkowanych między innymi na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym spokoju, w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji i publicznego transportu, w ruchu drogowym
 • sprawne i skuteczne rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości pospolitej oraz zjawisk kryminogennych we współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 • nadzorowanie Straży Miejskiej, współdziałanie i współpraca z nią
 • całokształt przygotowań z zakresu zarządzania kryzysowego

Do zakresu działania Wydziału Prewencji w szczególności należy:

 • Organizowanie i wykonywanie, nadzorowanie i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie na terenie działania Komisariatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, zjawisk kryminogennych i patologii społecznych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Prowadzenie, przy wykorzystaniu właściwych form pracy operacyjnej i działań mających na celu rozpoznanie środowisk przestępczych i kryminogennych oraz miejsc i regionów szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami i innymi naruszeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Ustalenie taktyki i zasad organizacji pełnienia służby patrolowej w ramach systemu, mundurowej, wywiadowczej oraz przez dzielnicowych w obchodach, a także zakresu pomocy przy realizacji spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy i Komisariat Policji Warszawa Żoliborz
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby dyżurnej Komisariatu a tym samym zapewnienie mieszkańcom zamieszkałym na terenie działania Komisariatu możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby ochronnej i służby interwencyjnej do ochrony obiektów własnych
 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komisariatu i Komendy Rejonowej Policji w zakresie usprawniania systemu obiegu informacji, reakcji na zaistniałe przestępstwa i inne naruszenia przepisów prawa, wypracowanie skutecznych form służby patrolowo-prewencyjnej
 • Wypracowanie skutecznych form i metod przeciwdziałania przestępczości i ścigania sprawców przestępstw, w tym poprzez analizy czasoprzestrzenne popełnionych czynów karalnych celem określenia w tym zakresie zagrożeń
 • Opiniowanie wniosków organizatorów, prowadzenie działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, uroczystości oraz protestów społecznych
 • Planowanie i organizowanie działań własnych w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa
 • Planowanie i organizowanie działań w ramach akcji i operacji policyjnych, a także nadzór w zakresie procedur dotyczących powoływania sztabów

 

W skład Wydziału Prewencji wchodzą dwa Rewiry Dzielnicowych, dwa Ogniwa Patrolowo Interwencyjne, Zespół Dyżurnych oraz Zespół Organizacji Służby. Ponadto w ramach Ogniw Patrolowo Interwencyjnych działają wspólnie ze Strażą Miejską - Patrole Szkolne. 

Wydział Kryminalny  Wydział Kryminalny realizuje zadania z zakresu wykrywania sprawców przestępstw w drodze czynności dochodzeniowo-śledczych, a także działań operacyjnych polegających na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości kryminalnej przy wykorzystaniu form i metod pracy operacyjnej, a także poprzez wspieranie działań i procesu wykrywczego środkami techniki operacyjnej. Do zakresu działania Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze skierowane przez właściwych przełożonych do ich prowadzenia
 • Prowadzenie skierowanych przez właściwych przełożonych śledztw powierzonych przez Prokuraturę i wykonywanie w tym zakresie poleceń prokuratury
 • Realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń, oraz zabezpieczanie i kierowanie do badań kryminalistycznych śladów i dowodów
 • Współdziałanie z prokuraturą, sądem i innymi organami ochrony porządku prawnego
 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa V w zakresie działań wykrywczych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla policjantów Sekcji
 • Sporządzanie analiz i ocen poziomu pracy dochodzeniowo-śledczej, stopnia wykrywalności sprawców przestępstw i wykorzystywanie ich w założeniach taktyczno-wykrywczych do walki z przestępczością
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych, ewidencja zdeponowanych przedmiotów oraz nadzór nad nim
 • Prowadzenie rozpoznania operacyjnego zjawisk i środowisk przestępczych i kryminogennych przy wykorzystaniu form i metod pracy operacyjnej, skierowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • Prowadzenie dokumentacji wytworzonej w toku wykonywania czynności operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania poufnych osobowych źródeł informacji na rzecz ustalenia i ujęcia sprawców przestępstw oraz ujawnienia i utrwalenia dowodów ich przestępczego działania na rzecz procesu karnego
 • Prowadzenie ewidencji kryminalno rozpoznawczej w zakresie ustalonym przepisami resortowymi
 • Współdziałanie z innymi służbami Komisariatu i Komendy rejonowej Policji Warszawa V w zakresie:organizowania współpracy na rzecz poprawy rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych i kryminogennych
 • Wytyczanie kierunków działania zmierzających do wypracowania skutecznych metod walki z przestępczością
 • Opracowanie informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych w tym do wypracowania założeń taktyczno operacyjnych w walce z przestępczością
 • Prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz rzeczy, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji
 • Współdziałanie ze służbami kryminalnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz innych jednostek w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań operacyjno rozpoznawczych w stosunku do elementu przestępczego i sprawców przestępstw
 • Współdziałanie z innymi organami resortu spraw wewnętrznych, których katalog i zakres wymiany informacji określony jest przepisami resortowymi

Wykaz alfabetyczny ulic podlegających pod Komisariat Policji Warszawa Żoliborz

 Wiecej informacji na temat pracy Policji KRP V - Bielany Żoliborz 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza