Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa przeprowadzane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Badanie potrwa od 1 września do 30 listopada br.

Promowanie spisu rolnego to wspólne zadanie Urzędu m.st. Warszawy i Wojewódzkiego Biura Spisowego. Chcemy Państwa prosić o włączenie się w tę akcję w roli ambasadorów spisu. Będzie to duże wsparcie dla koleżanek i kolegów z Gminnego Biura Spisowego, którzy informują rolników o tym badaniu.

Najprościej można dokonać samospisu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Dla osób, które nie mogą się spisać samodzielnie, uruchomiliśmy punkty spisowe w Urzędzie, gdzie - z pomocą osoby obsługującej dany punkt - będą mogły dokonać spisu. Rolnicy, a właściwie użytkownicy gospodarstw rolnych, będą też mogli spisać się przez telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem w gospodarstwie.

Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dostępnych jest na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Można również skorzystać z Infolinii Spisowej, dzwoniąc pod nr 22 279 99 99 w. 1. Ważne informacje o spisie rolnym można znaleźć na stronie głównej Urzędu oraz w mediach społecznościowych.

Organizacja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie, to duże wyzwanie. Dzięki naszemu zaangażowaniu w promocję spisu, użytkownicy gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy, będą mieć możliwość samodzielnego spisania się przez Internet; metodą udostępnioną w trosce o ich bezpieczeństwo i wygodę.

rachmistrz telefon wywiad bezposredni


W jaki sposób można się spisać?

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Od 16 września do 30 listopada br. rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny.

Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów w terenie jest możliwa od 10 października br. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W ramach popularyzacji spisu rolnego został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.  Więcej na temat listu Prezesa GUS.

Uruchomiliśmy również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.