pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Informujemy, że w związku z bardzo złymi wynikami przeprowadzonej ekspertyzy dendrologicznej topoli holenderskiej, rosnącej w pasie drogowym przy ul. Rydygiera (dz. ewid. nr 10 z obrębu 7-03-05), Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodę na usunięcie ww. drzewa.

Informujemy, że we wtorek, 4 sierpnia oraz w poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku zamknięta będzie dla ruchu kołowego ul. Urzędnicza, na odcinku od ul. Potockiej do ul. Siemiradzkiego. Zamknięcie ulicy związane jest z remontem kładki zlokalizowanej nad ww. drogą, która łączy budynki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  Zakres wyłączenia ul. Urzędniczej z ruchu przedstawia załączony plan sytuacyjny. Prace wykonywane są na zlecenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie klonu srebrzystego zwrócili się Zarząd Transportu Miejskiego oraz firma WRM-BUD pełniąca funkcję inspektorów nadzoru robót budowalnych na przebudowywanej ulicy Rydygiera.

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa osób oraz mienia, na ulicy Rydygiera w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Matysiakówny, klon srebrzysty zostanie usunięty. Drzewo o obwodzie 69 cm jest pochylone w stronę jezdni, przysłaniając pniem skrajnię drogi i stanowi bezpośrednie zagrożenie w ruchu. W konsekwencji może skutkować uszkodzeniem autobusu, a także narażeniem bezpieczeństwa pasażerów.

Pień drzewa pochyla się nad jezdnię, a jego podstawa ma oznaki rozkładu drewna. Na wysokości 1,6m widoczne jest rozwidlenie w kształcie V z pęknięciem. Pokrój klonu nie rokuje prawidłowego wzrostu, a jego lokalizacja i pochylenie nie pozwala na zachowanie bezpiecznej skrajni jezdni. Co więcej, drzewo rośnie na styku jezdni z chodnikiem, a od strony południowej rozwój korzeni ograniczony jest przez studzienkę telekomunikacyjną.

 

Zbliża się rocznica Powstania Warszawskiego. Naszym moralnym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o wszystkich walczących w tym bohaterskim zrywie. A jak możemy najlepiej uczcić tamte dni? Pamiętając i pogłębiając swoją wiedzę o bohaterach Powstania, o znanych i nieznanych żołnierzach z biało-czerwoną opaską na rękawie, starszych, młodych i tych najmłodszych, harcerzach. Zachęcamy was do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Warszawskim na terenie Żoliborza i Bielan, który pozwoli wam przybliżyć historię tamtych dni. Konkurs trwał będzie od 01 sierpnia 2020 r do 30 września 2020 r.

Zgodnie z uchwałą (nr XXXII/976/2020) Rady m.st. Warszawy od 1 sierpnia br. odpady komunalne będą odbierane przez m.st. Warszawę wyłącznie od nieruchomości zamieszkanych oraz wprost wynikających z w/w uchwały.

Od 1 sierpnia br. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

 • na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
 • na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w stosunku do nieruchomości:
  1. które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej;
  2. na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  3. na których prowadzona jest działalność:
   1. Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
   2. instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

Zdotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z dniem 1 sierpnia 2020 r., zostaną wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. m.in. sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska. Wyłączenie dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkanych, innych niż wymienione wprost wuchwale nr XXXII/976/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.

Zgoda na przystąpienie do systemu gospodarki odpadami

W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność Urzędu m.st. Warszawy, innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i instytucji kultury, o których mowa w przedmiotowej uchwale, odbiór odpadów w dalszym ciągu odbywać się może w ramach organizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarki odpadami, jednakże dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy złożyć na piśmie, osobno bądź wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Urzędu Dzielnicy właściwego do złożenia deklaracji i prowadzenia spraw danego podatnika. Z oświadczenia wynikać powinna zgoda na przystąpienie właściciela nieruchomości (w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. również współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjnej i osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, innego podmiotu władającego nieruchomością) do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W oświadczeniu wskazać należy nazwę właściciela nieruchomości (jednostki) oraz adresy posiadanych lub zarządzanych nieruchomości. P

rzykładowa treść oświadczenia:

W  imieniu […] (nazwa jednostki) wyrażam zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów następować powinien z terenu następujących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: […]

Brak złożenia oświadczenia do dnia 1 sierpnia 2020 r., bądź przekazanie w tym terminie informacji o braku zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje wyłączeniem z systemu gospodarki odpadami i koniecznością zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej i uiszczania opłat za te usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że deklaracje składane po 1 marca br. zachowują ważność, chyba że zmianie uległy dane w nich zawarte. Wówczas należy złożyć nową deklarację najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązki właścicieli nieruchomości pozostających poza systemem gospodarki odpadami

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poza obowiązkiem zawarcia umowy na odbieranie odpadów, powinien w szczególności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy):

 1. wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów;
 2. prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na frakcje:
  1. papier,
  2. metale i tworzywa sztuczne, 
  3. szkło,
  4. bio,
  5. bio – gastronomia/targowisko,
  6. odpady zielone,
  7. odpady wielkogabarytowe,
  8. odpady zmieszane;
 3. wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio lub bio – gastronomia/targowisko (w zależności od rodzaju nieruchomości) oraz odpady zmieszane (pojemniki dotychczas podstawiane przez podmioty wybrane przez m.st. Warszawę zostaną odebrane z terenu nieruchomości);
 4. zbierać odpady zielone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni;
 5. zbierać odpady wielkogabarytowe w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny;
 6. utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Górne stawki za odbieranie odpadów Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. maksymalne stawki za odbieranie odpadów, jakie mogą być zastosowane przez podmiot odbierający odpady komunalne to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane);
 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Brak zawarcia umowy

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie zawrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych, analogicznie jak w przypadku spraw w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zaistnieje podstawa do wydania z urzędu decyzji, w której ustala się:

 1. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
 2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.;
 3. terminy uiszczania opłat;
 4. sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia.

Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest ona na okres 1 roku (tj. przez okres 1 roku odpady komunalne odbierane są od danego właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wybrany przez m.st. Warszawę) i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Miejsca gromadzenia odpadów

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/977/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7775), do § 17 Regulaminu dodany został ustęp 2a w brzmieniu: „Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza miejsce gromadzenia odpadów odrębnie od miejsca gromadzenia odpadów na nieruchomościach, o  których stanowi § 20 ust. 1 pkt 1 regulaminu. W  tym przypadku § 1 ust. 2 regulaminu nie stosuje się.”

Tym samym, począwszy od 1 sierpnia 2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek wyznaczenie oddzielnych miejsc gromadzenia odpadów dla nieruchomości, z których odpady komunalne odbierane są w ramach zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Jednocześnie, w § 17 zmianie uległ ust. 4, który otrzymał następujące brzmienie: „Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, o  których mowa w  § 20 ust. 1 pkt 1, oznacza się adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Odpady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.

Oznacza to, że wszystkie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przypisane do nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 3. która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w części niezamieszkanej;
 4. na których prowadzona jest działalność:
  • Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, 
  • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa;
należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Odpady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.

Od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkane nie będą objęte warszawskim systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że zarządcy nieruchomości, takich jak sklepy, hotele, galerie handlowe, biurowce, uczelnie czy szpitale mają obowiązek podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów komunalnych.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza