pl en de fr

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna- ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U poz. 1228 z dnia 09.11.2012r.) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
 1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.                                         
 2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
 3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł;
 4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.
Świadczenia przyznawane są od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów do końca okresu świadczeniowego.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
 2. karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP;
 3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 4. zaświadczenie organu egzekucyjnego albo oświadczenie świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
 5. zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej;
 6. odpis postanowienia sądu lub orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 7. odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty;
 8. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 9. oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 10. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 11. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 12. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 13. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną
 14. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale. Kopie dokumentów zostaną uwierzytelnione przez pracownika Referatu na miejscu. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza