pl en de fr

Budżet Partycypacyjny 2016

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi. W Warszawie mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2016. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców od 1 do 2 % budżetu dzielnicy. Pomysły projektów można zgłaszać od 17 stycznia do 17 lutego, następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Budżet partycypacyjny jest ogromnym projektem o charakterze edukacyjnym. Dzięki zaangażowaniu w proces decydowania o wydatkach miejskich, mieszkańcy dowiedzą się więcej o tym, jak powstaje budżet dzielnicy i jej jednostek, a także o tym, skąd biorą się środki zasilające budżety samorządowe. W ramach przygotowań w dzielnicach zostali wyznaczeni koordynatorzy (lista wszystkich koordynatorów), a także utworzone Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.  W 2016 roku na Żoliborzu realizowane będą następujące projekty:

Ze wszystkimi projektami dopuszczonymi do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016 m.st. Warszawy mogą się Państwo zapoznać na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Głosowanie w dniach 16 – 26 czerwca 2015

Zapraszamy do głosowania

 1. internetowego (należy posiadać adres e mail),
 2. tradycyjnego (wrzucając kartę do urny w godzinach pracy wyznaczonych placówek,)
 3. lub korespondencyjnego (poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą, na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2016” (karta musi wpłynąć do Urzędu do 26.06.2015 – decyduje data dostarczenia do urzędu)
1 Sala Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
pon. 8.00 -18.00
wt-pt 8.00 – 16.00
2 Urząd Dzielnicy, pok. 2 (parter ) sobota 20 czerwca 2015 r.
godz. 10.00-16.00
3 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 19a pon.-pt 10.00-19.00
4 Biblioteka Publiczna – Czytelnia Naukowa, Pl. Inwalidów 3 pon.,wt, czw, pt 9.00-19.00               śr.12.00-9.00
sob.9.00-16.00
5 Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 ul. Śmiała 24 (przystosowana dla niepełnosprawnych) pon. wt. 10.00-16.00
śr, czw, pt 13.00-19.00
6 Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 , ul. Broniewskiego 9a pon, wt. 10.00-16.00
śr, czw, pt 13.00-19.00
7 Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży
i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65
(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)
pon. wt. 10.00-16.00
śr, czw, pt 13.00-19.00
8 „Pawilon Kulturalny” – Park Sady Żoliborskie 7 dni w tygodniu 11.00-20.00
     

 

Listy projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Dzielnicy Żoliborz

 1. Lista projektów w obszarze ogólnodzielnicowym (materiał do pobrania)
 2. Lista projektów w obszarze  nr 1 Żoliborz Centralny (materiał do pobrania)
 3. Lista projektów w obszarze  nr 2 Sady Żoliborskie - Zatrasie (materiał do pobrania)
 4. Lista projektów w obszarze nr 3 Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski (materiał do pobrania)
 5. Lista projektów w obszarze nr 4 Żoliborz Południowy - Powązki (materiał do pobrania)
 6. Link do zapoznania się z poszczególnymi projektami zgłoszonymi do Budżetu Partycypacyjnego

I. Budżet partycypacyjny 2016 – zagadnienia formalne

 1. Uchwała Zarządu Dzielnicy Żoliborz nr 176/2015 z dnia 12 maja 2015 r.
 2. 5.12.2014 Uchwała 2386/2014 ws. powołołania zespołu partycypacyjnego
 3. 11.12.2014 Uchwała 2401/2014 ws. zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz
 4. 27.01.2015 Uchwała 19/2015 ws. uchwały nr 2386/2014
 5. Zarządzenie ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016 z dnia 16.10.2014
 6. Regulamin Budżetu Partycypacyjnego z dnia 16.10.2014
 7. Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego 2016
 8. Prezentacja nt. Budżetu Partycypacyjnego 2016
 9. Budżet Partycypacyjny 2016 KROK PO KROKU
 10. Ważne informacje
 11. Podział terytorialny dzielnicy Żoliborz
 12. Formularze do pobrania 

II. Zespół ds Budżetu Partycypacyjnego 2016

 1. Zespół ds Budżetu Partycypacyjnego 2016 Dzielnicy Żoliborz
 2. Protokoły z zebrań:
  1. 6.11.2014
  2. 5.12.2014
  3. 12.01.2015
  4. 26.02.2015
  5. 23.04.2015
  6. 18-25-05-2015
  7. 02-06-2015
  8. 13-07-2015
 3. Dyżury konsultacyjne członków Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

III.  Realizacja działań dot. Budżetu Partycypacyjnego 2016

 1. Raport ze spotkania dyskusyjnego na temat priorytetów rozwojowych dzielnicy - 14.01.2015
 2. Spotkania dyskusyjne na temat projektów zweryfikowanych pozytywnie na etapie weryfikacji ogólnej:
 3. Weryfikacja szczegółowa

  Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczął się etap weryfikacji szczegółowej projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego 2016. Na Żoliborzu do szczegółowej oceny skierowane zostały 83 projekty złożone przez mieszkańców. Do 22 maja br wydziały Urzędu Dzielnicy oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy dokonywać będą szczegółowej analizy złożonych formularzy. 65 projektów będzie weryfikowanych przez: Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Infrastruktury, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz. 18 projektów zostało przekazanych do weryfikacji szczegółowej przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Zarząd Oczyszczania Miasta. Przypominamy, że ze wszystkimi projektami mogą się Państwo zapoznać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

 


Realizacja projektów Budżetu Partycypacyjnego 2015 Trzy projekty są realizowane przez żoliborski Wydział Ochrony Środowiska:
 • "Park Sady Żoliborskie - stop podtopieniom, ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki" - Została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w części parku Sady Żoliborskie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wykonawca zobowiązany został do opracowania dokumentacji do dnia 24.08.2015 r. Dokumentacja została złożona w terminie, jednakże wniesiono o jej poprawienie i obecnie czekamy na te uzupełnienia. Bezpośrednio po otrzymaniu w/w uzupełnień dokonamy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację w/w inwestycji.
  1.09.2015
 • "Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul.Krasińskiego" - Opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu zieleni na działce ew. nr 8 i 12 z obrębu 7-02-10, tj. na wysokości Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wzdłuż ul. Krasińskiego. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji.
  1.09.2015
 • "Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym" - projekt zrealizowany.

Dwa projekty są realizowane przez żoliborski Wydział Infrastruktury:

 • "Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego"
  Ze względu na powstałą w międzyczasie zmianę przepisów, w marcu 2015 r. dotyczącą dróg głównych (G), uniemożliwiającą realizację projektu zgodnie z pomysłem wnioskodawcy, zaszła konieczność podziału opracowania na dwa etapy tj.:
  • Etap I A– odc. od Placu Wilsona do ul. Sady Żoliborskie,
  • Etap I B - odc. od ul. Sady Żoliborskie do ul. Broniewskiego.
  • Dla Etapu I B Dzielnica Żoliborz wystąpiła o odstępstwo od obowiązujących od marca 2015 r. przepisów do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Odstępstwo dotyczy stosowania w ul. Krasińskiego pasów ruchu o szer. 3,5 m dla pojazdów w zamian za pozostawienie obowiązujących do czasu wprowadzonej zmiany tj. szer. 3,0 m. Oczekujemy na odpowiedź z ministerstwa. Prace projektowe odnośnie Etapu I A są w końcowej fazie uzgadniania projektu przez jednostki uzgadniające. Następnie zostanie opracowany projekt czasowej organizacji ruchu dla wykonania robót budowlanych. W związku ze zmianami powstałymi podczas uzgodnień, Urząd Dz. Żol. wystąpi po otrzymaniu zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zmianę decyzji na wyk. robót budowlanych przy zabytku. Następnie zostanie ogłoszony przetargu na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót-listopad 2015 r.
   1.09.2015
 • "Skrót rowerowy przy kinie Wisła" - Obecnie projekt został zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy do realizacji. Trwa opracowanie czasowej organizacji ruchu dla wykonania powyższego zadania. W związku ze zmianami powstałymi podczas uzgodnień, Urząd Dz. Żol. Wystąpi z ostateczną wersją projektu do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zmianę decyzji na wyk. robót budowlanych przy zabytku. Następnie zostanie ogłoszony przetargu na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót- październik 2015 r.
  1.09.2015
Jeden projekt jest realizowany przez żoliborski Wydział Sportu i Rekreacji Dwa projekty są realizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta:
 • "Balustrada bezpieczeństwa" - zrealizowana na początku kwietnia 2015.
 • "Zabezpieczenie donicy drzewa na pl. Wilsona" projekt zrealizowany. Podjęto decyzję o wypełnieniu w sumie mis 6 drzew mineralno - żywiczną nawierzchnią wodnoprzepuszczalną.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza