pl en de fr
21-11-2017

Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF.

We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. "Bliżej rynku pracy", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT WOF. Wsparciem w projekcie zostały objęte trzy żoliborskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek", Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy" oraz XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej.

Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF. Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r. Celem głównym Projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019 r. Zakres tematyczny:  Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach.  Wsparcie obejmuje rozwiązania: a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w  szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z  tego zakresu. b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego. Planowane produkty/rezultaty: Prowadzone będą zajęcia, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie szkół uczestniczących w Projekcie, w tym:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;
 • pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom;
 • warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;
 • spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów;
 • rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;
 • debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;
 • spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.;
 • indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) [tylko w PIK1];
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [tylko w PIK1];
 • organizacja targów edukacyjno-zawodowych [tylko w PIK1].
Ponadto realizowane będą działania w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn. "Bliżej rynku pracy". Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:
 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt,
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza